Regulamin portalu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Serwisu informacyjnego, funkcjonującego pod domeną: http://www.citizoom.co.uk/ oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Serwisu.

2. Usługi Serwisu są świadczone przez spółkę  prawa brytyjskiego  Citizoom Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: XXXXX Peterborough, Wielka Brytania, wpisaną do brytyjskiego rejestru Spółek Anglii i Walii (The Registrar of Companies for England and Wales) prowadzonego przez Companies House w Cardiff pod numerem: 9120624, zwaną w dalszej części regulaminu „Operatorem”.

3. Świadczenie Usług Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, który określa, między innymi, prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa i obowiązki Operatora w zakresie świadczenia Usług Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w czasie korzystania z Serwisu i Usług do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i Usług oznacza, że Użytkownik potwierdza oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, treści i zdjęcia zamieszczone przez Operatora, szata graficzna, logo, oprogramowanie i baza danych podlegają ochronie prawnej.

II. Definicje

1. Operator – spółka prawa brytyjskiego  Citizoom Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: XXXXXX Peterborough, Wielka Brytania, wpisana do brytyjskiego rejestru Spółek Anglii i Walii (The Registrar of Companies for England and Wales) prowadzonego przez Companies House w Cardiff pod numerem: 9120624;

2. Dane – treści takie jak na przykład zdjęcia, informacje, komentarze i wpisy umieszczane dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie;

3. Dane Osobowe – dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników, które są gromadzone w Serwisie za zgodą Użytkowników, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług zgodnych z Regulaminem oraz również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, a także w innych celach na które Użytkownik wyraził zgodę;

4. Konto – udostępnione Użytkownikowi przez Operatora miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi, decydując o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach swojego Konta;

5. Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń w liczbie 10 ogłoszeń miesięcznie,  przewidziana dla danej kategorii Ogłoszeń zwykłych w zakładkach „Ogłoszenia” i „Praca” po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia konieczne jest wykupienie Pakietu.

6. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

7. Osoba -  osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność do czynności prawnych;

8. Pakiet – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu Ogłoszeń darmowych (w zakładkach „Ogłoszenia” oraz „Praca”) lub w celu zamieszczenia Ogłoszeń w zakładkach „Nieruchomości”, „Rozrywka” oraz „Katalog firm”.

9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

10. Rejestracja – wypełnienie elektronicznego formularza wymagające podania loginu, hasła i adresu poczty elektronicznej Użytkownika;

11. Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora pod domeną http://www.citizoom.co.uk/;

12. Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

13. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta między Użytkownikiem i Operatorem z chwilą akceptacji przez Użytkownika Regulaminu, której treść jest tożsama z treścią Regulaminu;

14. Usługa – wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, umożliwiające Użytkownikowi uzyskanie dostępu, drogą elektroniczną, poprzez sieć Internet do Serwisu i korzystanie z materiałów dostępnych w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

15. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po akceptacji Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem mogą być osoby małoletnie i/lub nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania na to zgody swoich przedstawicieli ustawowych;

16. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który wykonał procedurę Rejestracji w Serwisie, utworzył Konto lub aktywował Ogłoszenie.

III. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, programu służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującego pliki typu „cookies” oraz konta poczty elektronicznej.

2. Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może zakłócać działanie Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niego.

3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Operatora warunków i wytycznych, a wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika niezgodne z zaleceniami Operatora (umyślne lub nieumyślne) dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.

4. Zdjęcia umieszczane w Serwisie przez Użytkownika nie mogą być większe niż 2MB.

IV. Uczestnictwo w Serwisie

1. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest akceptacja Regulaminu.

2. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na jego wszystkie  postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne oświadczeniem przez niego, że:

3.1. zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował wszystkie jego postanowienia;

3.2. zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem i przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

3.3. wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych i inne informacje składające się na Konto Użytkowników, Użytkownik przekazuje do Systemu w sposób dobrowolny, świadomy i zgodny z prawdą;

3.4. Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym lub Dane Osobowe zmienione w czasie korzystania z Serwisu są prawdziwe, a Dane umieszczone na Koncie są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich;

3.5. podanie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób oraz, że jest świadomy odpowiedzialności spowodowanej umieszczeniem przez niego w Serwisie Danych Osobowych lub wizerunku osób trzecich bez ich zezwolenia;

3.6. zezwala na wykorzystanie swojego wizerunku umieszczonego w Serwisie, w celu świadczenia przez Operatora Usług i funkcjonalności oraz że Osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

3.7. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich Danych Osobowych w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu oraz w celach promocyjno-marketingowych;

3.8. wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazany w czasie Rejestracji swój adres poczty elektronicznej, treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze oraz korespondencji przesyłanej drogą mailową oraz przy pomocy powiadomień wewnątrz systemu Citizoom.co.uk,

3.9.  wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie oraz wiadomości komercyjnych/sponsorowanych, które zostały opłacone przez klientów Serwisu. Podmioty zlecające wysyłanie wiadomości komercyjnych/sponsorowanych nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się w systemie Citizoom.co.uk.

3.10. wyraża zgodę na usunięcie przez Operatora  z Serwisu umieszczonych przez siebie Danych naruszających prawo, postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub propagujące szkodliwe dla zdrowia, przyrody i ekologii typy zachowania;

3.11. wyraża zgodę na swobodne modyfikowanie przez Operatora wyglądu, układu Serwisu oraz swojego Konta oraz na umieszczanie w ramach Serwisu lub Konta informacji, okien, banerów i reklam.

4. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Operatora Usług i funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie wszystkich czynności objętych procedurą rejestracyjną, dostępną pod adresem: http://www.citizoom.co.uk/rejestracja.html. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

6. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym: loginu, hasła i adresu swojej poczty elektronicznej. Operator  zastrzega sobie prawo odmowy przypisania Użytkownikowi określonego nicka w przypadku gdy ciąg znaków składający się na nick jest już przypisany do innego Użytkownika.

7. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

8. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

9. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia konta jak i zamieszczenia ogłoszenia.

10. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu lub usunąć swoje Konto z Serwisu i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą bramki kontaktowej zamieszczonej na stronie www.citizoom.co.uk/kontakt.html w zakładce „Kontakt”.

11. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganych prawem zezwoleń lub zgód tych osób trzecich.

V. Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Operator.

3. Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. W szczególności Operator zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

4. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

5. Dane Osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające Serwis mogą zapoznawać się z ogłoszeniami bez założenia Konta oraz bez podawania swoich Danych Osobowych. Dla założenia Konta i zamieszczenia Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wymienionych w pkt. IV.6 Regulaminu.

6. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora.

7. Operator zastrzega sobie prawo do ujawnienia (na żądanie uprawnionych organów np. sądu, prokuratury czy policji) danych osobowych Użytkownika (w tym w szczególności IP komputerów, z których Użytkownik się logował lub przesyłał teksty), wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji oraz treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Serwisie przez Użytkownika, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

VI. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów, w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, za wyjątkiem treści oraz ogłoszeń pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników, należą do Operatora i/lub do podmiotów współpracujących z Operatorem i podlegają ochronie prawnej.

2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego elementów.

3. Udostępniając Dane w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:

3.1. posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

3.2. są one prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych;

3.3. udziela Operatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz ich rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie);

3.4. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Operatora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Operatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Operatora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Operatorowi na jej pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Operatora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

VII. Zasady korzystania z Serwisu

1. Umieszczane przez Użytkownika Dane Osobowe i Dane są informacjami jawnymi i mogą być podane do publicznej wiadomości w Serwisie. Informacje te mogą być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i wyraża na to zgodę.

2. Ze względu, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Serwisie są pokrywane głównie z przychodów uzyskiwanych przez Operatora z tytułu świadczeń reklamowych, realizowanych na rzecz reklamodawców w Serwisie, Operator zastrzega, że treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

3. Operator zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone w Serwisie Ogłoszenia i reklamy oraz nie odpowiada za ich wiarygodność. Użytkownik powinien zachować ostrożność odpowiadając na Ogłoszenie lub reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

4. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub z Regulaminem, a w szczególności:

4.1. umieszczania Danych lub działania o charakterze bezprawnym;

4.2. umieszczania Danych o charakterze erotycznym, pornograficznym, naruszających normy prawne lub moralne, przedstawiających lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, religijną, kulturową, ze względu na wiek lub płeć, etniczną), okrucieństwo lub naruszających godność osobistą lub dobra osobiste innych osób;

4.3. działania w sposób mogący utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

4.4. naruszania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych należących do Operatora lub innych podmiotów;

4.5. działania naruszającego prywatność innych osób lub interesy osób prawnych, polegających na zbieraniu, przetwarzaniu lub rozpowszechnianiu informacji o tych osobach bez ich wyraźnej zgody, chyba że te czynności są zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem;

4.6. propagowania organizacji uznanych za niekonstytucyjne lub nielegalne;

4.7. wyłudzania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych;

4.8. działania przerywającego, niszczącego, spowalniającego lub ograniczającego działanie Serwisu lub komputerów albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputerów lub sieci komputerowej, z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków, Trojanów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów, spamu, floodingu, itp.

4.9. używania słów wulgarnych lub powszechnie uznawanych za obelżywe.

5. W przypadku uczestnictwa w dyskusji publicznej w poszczególnych działach portalu (po uprzedniej Rejestracji) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

5.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść umieszczanych przez Użytkownika komentarzy i wpisów,

5.2.  Umieszczane w Serwisie komentarze, wpisy i opinie winny mieścić się w granicach prawa i nie naruszać dobrych obyczajów;

5.3. Każda Osoba ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia i czci – ochronę tą przewidują zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i karnego, w przypadku zatem jakichkolwiek naruszeń odpowiedzialny za nie jest Użytkownik zamieszczający dany wpis, a nie Operator.

6. W przypadku powzięcia przez Operatora wiadomości że posty lub ogłoszenia Użytkownika ewidentnie naruszają prawo (zawierają treści zabronione) lub w sposób oczywisty naruszają dobre obyczaje (np. zawierają słowa powszechnie uważane za obelżywe), Operator ma prawo je usuwać lub modyfikować bez podawania przyczyny.

7. W przypadku powzięcia przez Operatora wiadomości o wykorzystywaniu Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem Operator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

VIII. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.). Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.

4. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie w zakładkach „Ogłoszenia” oraz „Praca” w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu / uiszczenia opłaty.

5. Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty lub o konieczności wykupu Pakietu.

6. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie w zakładkach „Nieruchomości”, „Rozrywka” oraz „Katalog firm” jest zawsze płatna i wymaga dokonania opłaty lub wykupu Pakietu. Powyższe nie dotyczy publikacji ogłoszenia „pokój do wynajęcia” w zakładce „Nieruchomości”, która jest zawsze darmowa i bez limitu.

7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

8. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.

9. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta, akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

10.  Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami.

11. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:

11.1 wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia,

11.2 w przypadku przekroczenia Limitu w zakładkach „Ogłoszenia” oraz „Praca”  - wykupienia Pakietu lub dokonania opłaty.

12. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.

13. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

14. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

15. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii „Praca”.

16. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może usunąć Ogłoszenie, dodać lub usunąć zdjęcia, modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry.

IX. Zablokowanie / usunięcie konta

1. Operator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy uzna jego działania za szkodliwe dla Serwisu lub innych Użytkowników, za sprzeczne z ideą i celem Serwisu, dobrymi obyczajami lub wpływającymi negatywnie w inny sposób na wizerunek lub renomę Serwisu, a także gdy działania Użytkownika są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem.

2. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia Użytkownika (bez możliwości zwrotu uiszczonej za umieszczenie Ogłoszenia opłaty) jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi. W takich przypadkach Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia bez uprzedniego informowania Użytkownika o zamiarze jego usunięcia.

3. Operator archiwizuje Dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o niezgodnym z Regulaminem lub prawem korzystaniu z Usług przez Użytkownika. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania i treść tych wiadomości.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie jego Konta spowoduje bezpowrotną utratę wszystkich zgromadzonych na tym Koncie Danych.

X. Odpowiedzialność

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych do Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą być pociągnięci z tego tytułu do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

3. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego części dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności do Serwisu i korzystania z niego, w szczególności gdy jest to spowodowane:

3.1. naprawą, rozbudową, modyfikacją lub konserwacją urządzeń, systemów teleinformatycznych lub oprogramowania - od Operatora niezależnych,

3.2. przyczynami niezależnymi od Operatora, takimi jak siła wyższa czy zaniechanie osób trzecich.

4. Operator dokłada starań, aby zamieszczane przez Operatora w Serwisie informacje były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Operator nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Serwisu. Dlatego Operator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie oraz za informacje pochodzące od osób trzecich, w szczególności od samych Użytkowników Serwisu.

5. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

6. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste, prawa autorskie i własność intelektualną.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

9. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

10. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

10.1. powszechnie uznane za obraźliwe,

10.2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

10.3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

10.4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

10.5. wprowadzające w błąd.

11. Operator nie odpowiada także za:

11.1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

11.2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

11.3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

12. Na stronach internetowych Serwisu znajdują się linki do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Operatora. Operator dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie może zagwarantować, że zawsze tak się dzieje i nie bierze odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Serwisu), nie ma kontroli. W związku z powyższym, Operator oświadcza, że:

12.1. Użytkownicy Serwisu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne niż Operatora podmioty, wyłącznie na własną odpowiedzialność;

12.2. Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Operator; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają. Powyższe dotyczy w szczególności obsługi płatności internetowych wykonywanych za pośrednictwem Serwisu przez  serwis Przelewy24.pl, którego operatorem jest spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164).

12.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie przez inne osoby niż Operator, w tym treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych Użytkowników. Udostępnienie przez Operatora możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania tych treści ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

12.4. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku Usług udostępnianych w Serwisie przez Operatora, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z tych Usług.

12.5. Niezależnie od innych zastrzeżeń, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach Usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie nastąpiło z winy umyślnej.

12.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie to obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

12.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Serwisu, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

12.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Operatora.

XI. Reklamacje i korespondencja

1. Nieprawidłowości w działaniu Serwisu, problemy i uwagi dotyczące świadczonych Usług mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie na adres email biuro@citizoom.co.uk  ,za pomocą  bramki kontaktowej zamieszczonej na stronie www.citizoom.co.uk/kontakt.html w zakładce „Kontakt” lub przesyłanie tradycyjną pocztą na adres: XXXXXX, Wielka Brytania.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia, przy czym okres ten może być wydłużony, w przypadku gdy rozpatrzenie wymaga dłuższego czasu, maksymalnie o dalsze 14 dni roboczych. O przedłużeniu okresu rozpatrywania reklamacji i jego przyczynie, Operator poinformuje Użytkownika  Serwisu przed upływem 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Operator nie będzie rozpoznawać reklamacji dotyczących działania i treści serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez inne niż Operatora podmioty przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

5. W przypadkach, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Operator może niezwłocznie wezwać Użytkownika składającego reklamację do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że w przypadku nieuzupełnienia reklamacji w określonym terminie, spowoduje to pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uzupełnienia, reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

XII. Zmiany regulaminu

1. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.citizoom.co.uk/regulamin.html.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyn tych zmian Użytkownikom.

3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu http://www.citizoom.co.uk/regulamin.html. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż użytkowanie Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

5. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien, po zalogowaniu się  do Serwisu, niezwłocznie usunąć z niego swoje Konto.

XIII. Przepisy końcowe

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo angielskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe angielskie sądy powszechne.

2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Wszelką korespondencję dotyczącą Serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@citizoom.co.uk lub na adres pocztowy: XXXXXX Wielka Brytania.